• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 16/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2016

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

 HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

 

Số: 376/BC-CCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 5 năm 2016

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5

Phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2016

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 

          Các cấp Hội CCB trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong khí thế cả nước sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với khí thế ấy toàn Hội đã phấn đấu hoàn thành tốt những nội dung công tác sau:

          1. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

           Các cấp Hội tích cực tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 51 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.Chủ động tham mưu cho cấp uỷ về những nội dung được phân công, chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhất là ở cơ sở.

          Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và các hoạt động của Hội.

           2. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương

          Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, như tổ chức Liên hoan văn nghệ “vang mãi khúc quân hành”, thi đấu thể thao, đi thăm lại chiến trường xưa... sôi nổi ở cấp cơ sở, cấp huyện thiết thực và đảm bảo an toàn.

          Động viên CCB phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; thi đua làm kinh tế giỏi và tích cực giúp nhau xoá nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế ở các cấp, động viên các mô hình phát triển kinh tế của hội viên tiếp tục phát triển đúng hướng, hiệu quả. Tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội", để hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn năm 2016; tổ chức thăm hỏi động viên các hội viên ốm đau, hoạn nạn; phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức chu đáo tang lễ cho những hội viên qua đời đúng quy định của Hội.

          3. Tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị

          Tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác tuyên truyền vận động Hội viên và nhân dân tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

          Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần theo Nghị định 150 của Chính phủ; phối hợp thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, biên giới tây Nam và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào, Campuchia sau 30/4/1975; Phối hợp thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tiến hành tổng rà soát các đối tượng người có công với cách mạng và thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ theo sự phân công của Ban chỉ đạo. Triển khai thực hiện phong trào “CCB đi tìm đồng đội”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch CVĐ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

4.Tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng cho trên 3000 thanh niên, học sinh. Tổ chức 16 buổi giao lưu văn nghệ, thể thao với thanh niên.

          Tham gia bồi dưỡng giáo dục cho 05 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

          5. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức

           Công tác chính trị, tư tưởng: Hội CCB các cấp đã tích cực quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của Hội đến mọi cán bộ, hội viên nhằm nâng cao phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực hoạt động. Nhìn chung công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Hội đã triển khai và thực hiện tốt, đại đa số cán bộ hội viên CCB nâng cao được nhận thức về chính trị, tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng giữ vững bản lĩnh chính trị của người CCB, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Xây dựng tổ chức Hội: Tiếp tục phối hợp với cấp uỷ chỉ đạo kiện toàn, bổ sung cán bộ hội các cấp; hoàn thiện việc quy hoạch công tác cán bộ Hội nhiệm kỳ VI (2017-2022).

Trong tháng đã kết nạp được 66 hội viên mới bảo đảm chất lượng, toàn tỉnh hiện có 232 Hội cơ sở, 1.498 Chi hội, 67.122 hội viên đạt tỷ lệ 98,53% CCB đã vào Hội.

Tập hợp Cựu quân nhân, toàn tỉnh hiện có 828 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 20.920 thành viên tham gia sinh hoạt.

Công tác kiểm tra: Các cấp Hội kiểm tra được 23 chi hội, 362 hội viên và kiểm tra theo kế hoạch năm 2016, qua kiểm tra đã giúp cho các đơn vị khắc phục kịp thời những mặt yếu kém, hạn chế.

          * Đánh giá chung: Tỉnh Hội tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của Hội; tình hình chính trị tư tưởng hội viên ổn định, tinh thần đoàn kết thống nhất cao, các cấp Hội đều nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia tích cực, hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          Tuy nhiên, một số tổ chức Hội chưa tích cực chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ nên có việc chậm thời gian, hiệu quả thấp.

  II. Nhiệm vụ công tác Hội từ nay đến tháng 6 năm 2016

          Là tháng nhiều nhiệm vụ trọng tâm, thời tiết nắng nóng mưa bão thất thường ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của cán bộ, hội viên CCB. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, sự quản lý giúp đỡ của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và hội viên, Hội quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

          1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và của Hội, nhất là góp phần tích cực vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi trong cuộc bầu cử, vận động cán bộ hội viên và nhân dân đi bầu cử đúng qui định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tri ân người có công và các đối tượng chính sách; Tuyên truyền kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Hội thực hiện một số nhiệm vụ theo kế hoạch:

Tỉnh Hội tổ chức tốt Liên hoan văn nghệ cấp tỉnh chào mừng cuộc bầu cử và kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Chuẩn bị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm; Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tổng kết 5 năm CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Tiếp tục phối hợp Ban dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ra Thông tri lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Thực hiện các bước bổ sung kiện toàn một số chức danh cán bộ Hội các cấp, yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Hội và hội viên theo kế hoạch, đồng thời giải quyết, kết luận những đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất chung trong toàn Hội.

Tiếp tục động viên CCB ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên theo đúng kế hoạch, thời gian. 

Triển khai thực hiện công tác phòng chống đuối nước năm 2016; Tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VPTƯ Hội CCBVN;

- VP: TU, HĐND, UBND;        để B/c

- Ban dân vậnTU, UB MTTQ;

- Lưu.

 CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Quyết

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành