• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 08/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2016

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

BCH TỈNH HỘI VĨNH PHÚC

    

Số: 456 /CCB-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vĩnh Yên, ngày 08 tháng 10  năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí III,

 phương hướng, nhiệm vụ quí IV năm 2016

 

 

I. Đặc điểm tình hình

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường; đặc biệt là tình hình biển Đông đang vẫn rất nóng với những âm mưu và thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt của Trung Quốc, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” lợi dụng làn sóng “Dân chủ” ra sức chống phá ta về nhiều mặt.

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế-xã hội, trật tự an toàn xã hội, diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường biển, đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân...

          II. Kết quả thực hiện công tác Hội quí III/2016

          1. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Ban chấp hành các cấp Hội xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, vận động, tuyên truyền, giáo dục, làm cho hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và sự gắn bó sống còn với vận mệnh của Đảng, Nhà nước, chế độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" và các quan điểm sai trái, phản động, thù địch, kiên quyết xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân. Tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, cương lĩnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

          Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" và các hoạt động của Hội.

          Tham gia hoà giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư được 124 vụ thành công, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

          2. Kết quả tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan đến CCB, Hội CCB.

Các cấp Hội đã tổ chức động viên CCB phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; thi đua làm kinh tế giỏi và tích cực giúp nhau xoá nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức Hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016 đạt kết quả tốt, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Trong quý III, thành lập mới được 05 Câu lạc bộ (CLB) CCB-CQN làm kinh tế cấp cơ sở, nâng tổng số hiện có là 71 CLB với 1.719 thành viên; 9/9 CLB cấp huyện với 439 thành viên; CLB cấp tỉnh 55 thành viên.

Các mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, hiện có: 178 doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút 4.560 lao động, tăng 8 mô hình so với cùng kỳ; 60 Hợp tác xã, thu hút 14.500 lao động, tăng 8 HTX so với cùng kỳ; 403 tổ hợp tác, thu hút 1.436 lao động; 2.611 trang trại, gia trại thu hút 9.603 lao động, tăng 489 trang trại, gia trại so với cùng kỳ.

Tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đến thời điểm hiện nay đã thu được 849,149 triệu đồng, đã cấp tiền hỗ trợ xây dựng 31 nhà, trong đó sửa chữa 10 nhà, xây mới 21nhà. Hiện đã khởi công được 29 nhà (21 làm mới, 8 sửa chữa); đã bàn giao 7 nhà (3 mới, 4 SC); đang thi công 22 nhà (18 mới, 4 SC); chưa thi công 2 nhà.  

Tổ chức tập huấn: phòng chống đuối nước trẻ em; khuyến nông, lâm, ngư; nâng cao kiến thức làm kinh tế; xoá đói giảm nghèo; nâng cao kiến thức vay vốn được 204 lớp cho 12.846 lượt hội viên.

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH cho CCB vay, số dư hiện nay 317 tỷ đồng, duy trì 9000 hộ được vay vốn; đã kiểm tra công tác vay vốn uỷ thác ở 9/9 Hội cấp huyện. Đồng thời chú trọng phát triển quỹ Hội, tổng số dư là 41.534 triệu đồng, bình quân đạt 634.000đ/1 hội viên, tăng 3.761triệu đồng so với cùng kỳ, từ nguồn vốn này đã giúp cho các hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi, để phát triển kinh tế gia đình.

Kết quả thực hiện các chính sách: Tổ chức cho 21 đối tượng CCB bị phơi nhiễm chất độc ddiooxxin đi điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị Trung ương Hội; tổng hợp đề nghị xét tặng KNC năm 2016 cho trên 2800 cán bộ, hội viên; phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho gần 300 hội viên từ trần, đúng nghi thức của Hội; phối hợp với các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần; phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến CCB. Hoạt động tình nghĩa được duy trì thường xuyên, các cấp Hội ủng hộ: quỹ ĐƠĐN, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân điôxin, quỹ khuyến học, quỹ thiên tai bão lụt, quỹ nhà NTĐĐ, thăm hỏi hội viên ốm, phúng viếng hội viên từ trần, tặng quà nhân ngày 27/7, v.v...được 1.921,09 triệu đồng.

3. Kết quả nâng cao kiến thức hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

3.1) Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cán bộ hội viên tham gia học tập nắm chắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước quân số đạt trên 90%.

Các cấp Hội tiếp tục phổ biến quán triệt, nghiên cứu và thực hiện Quyết định 217 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội" và Quyết định 218 "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

3.2) Kết quả tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phối hợp ở địa phương.

Tuyên truyền vận động trong Hội và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Hội viên CCB hiến 6.590m2 đất các loại; 235,6 triệu đồng, 8.728 ngày công để tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn,...  

          3.3) Các chương trình phối hợp giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể với Hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả: với BCH Quân sự tỉnh chuẩn bị tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2016; với Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm tra vay vốn ủy thác được 6 huyện, 10 xã, 32 tổ TK vay vốn; với ngành Nông nghiệp và PTNN chuẩn bị ký kết giai đoạn 2016-2021; với Ban dân vận tỉnh ủy kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở; với ngành Thuế tuyên truyền về chính sách thuế và đóng thuế; với các ngành Uỷ ban MMTQ, Công an, Ban tuyên giáo, Sở Tư pháp, vv... tiếp tục duy trì thường xuyên.

3.4) Tập hợp Cựu quân nhân. Toàn tỉnh hiện có 828 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 20.920 thành viên tham gia sinh hoạt.

4. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ

          Phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường học, tổ chức nói chuyện truyền thống về lịch sử, cách mạng, quân đội được 49 buổi cho 22.680 thanh thiếu niên, học sinh tham dự; tổ chức 34 buổi giao lưu văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên và hội viên CCB tham gia. Tham gia giáo dục bồi dưỡng 54 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, giúp đỡ các chi đoàn yếu hoạt động tiến bộ. Tổ chức hơn 10.000 ngày công vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ, tuyên truyền kỷ niệm và thắp nến tri ân ngày 27/7 các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang địa phương; tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi; tặng quà khuyến học cho các cháu học sinh giỏi và đỗ đại học trên 150 triệu đồng.

          5. Hoạt động đối ngoại nhân dân

Các cấp Hội và hội viên luôn nắm vững và quán triệt tốt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đất nước ta hội nhập Quốc tế. Tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nhất là con em hội viên CCB và thanh niên đi lao động hợp tác ở nước ngoài và đặc biệt là lao động trong các Công ty liên doanh có vốn đầu tư của nước ngoài tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Công ty, đoàn kết với người nước ngoài nên đã góp phần quảng bá và nâng cao vị thế về con người, đất nước và văn hóa Việt Nam.

Hướng dẫn, chỉ đạo Hội hữu nghị Việt - Lào hoạt động đạt kết quả.

          6. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu”.

Thực hiện 03 chuyên mục, 2 phóng sự về các hoạt động của Hội phát trên sóng  Đài PT-TH tỉnh làm; phát hành Bản tin CCB Vĩnh Phúc 01 kỳ với 2.200 cuốn, làm tài liệu sinh hoạt tuyên truyền trong toàn Hội.     Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 – 01/01/2017). Hướng dẫn bình xét và thi đua khen thưởng năm 2016.

Toàn Hội đã phát triển 492 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 67.610 đạt tỷ lệ 98,53% CCB đã vào Hội. Tổ chức Hội hiện có 11 Hội cấp huyện và tương đương, 232 Hội cơ sở và 1498 Chi hội. Có 16.786 hội viên là Đảng viên; 1.508 là dân tộc thiểu số; 1.586 hội viên thuộc khối (487);  hội viên nữ giới là 4.585; hội viên thuộc đối tượng  mới là 11.484.

          Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ VI (2017-2022). Cấp tỉnh giải quyết cho 01 PCT nghỉ công tác (đ/c Nguyễn Quang Trung), bổ sung 01 vào BCH, BTV giữ chức PCT. Bổ sung 01 ủy viên đảng đoàn, 01 cấp ủy  Chi bộ (đ/c Hoàng Văn Minh); cấp huyện 01 nghỉ công tác. Huyện Bình Xuyên bổ sung 01 ủy viên Thường vụ, 04 UV BCH. Huyện Sông Lô bổ sung 03 đ/c vào BCH.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội được 12 lớp với 1530 đ/c bảo đảm đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao trình độ lý luận, nắm vững các Nghị quyết của Đảng và nghiệp vụ chuyên môn của Hội.

      Kiểm tra phòng chống đuối nước ở 9/9 huyện thành thị và 23 điểm canh trực.

Công tác kiểm tra, giám sát và nắm tình hình được tiến hành ở tất cả các cấp theo kế hoạch. Thường trực Tỉnh Hội kiểm tra, giám sát 11/11 Hội trên cơ sở; Hội cấp huyện kiểm tra được 86 Hội cơ sở; 315 lượt Chi hội và 822 hội viên, các đơn vị được kiểm tra, giám sát đều bảo đảm tốt, qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các đơn vị khắc phục kịp thời những mặt yếu kém, hạn chế.

          Ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra và thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 02 hội viên.

          * Đánh giá chung: Quý III các cấp Hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác Hội đề ra, nổi bật là: hướng dẫn, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016 đạt hiệu quả; tập huấn cán bộ chất lượng tốt; ủng hộ quỹ xây nhà “nghĩa tình đồng đội” đang thực hiện có hiệu quả, không có biểu hiện tiêu cực; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; kiểm tra các hoạt động theo kế hoạch. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý là toàn diện, có nhiều mặt phát triển mới, có chiều sâu và hiệu quả, nâng tầm và vị thế của Hội CCB, được các cấp uỷ Đảng chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

* Tồn tại: Các hoạt động và sinh hoạt ở một số tổ chức Hội chưa thật nghiêm túc nên hiệu quả còn hạn chế, thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” chưa thật đồng đều.

Vai trò trách nhiệm và năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, trong đó có một số đồng chí chuẩn bị nghỉ công tác Hội, nên ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2016

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và của Hội. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kỷ niệm 27 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2006) và 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 – 01/01/2017).

          2. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch:

          2.1) Thực hiện các bước cho Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022: dự thảo văn kiện Đại hội thông qua BCH; dự kiến nhân sự BCH các cấp báo cáo cấp ủy cùng cấp; chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 (xã Thổ Tang  - huyện Vĩnh Tường). Kiểm tra và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

2.2) Tổ chức trao tặng kỷ niệm chương CCB năm 2016 cho cán bộ, hội viên.

2.3) Tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 đạt kết quả tốt.

2.4) Chỉ đạo hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” năm 2016.

2.5) Tổ chức thực hiện giám sát theo Quyết định 217 của Bộ chính trị tại Thị xã Phúc Yên và Huyện Bình Xuyên. Tổ chức các đoàn kiểm tra cuối năm đối với cấp huyện.

2.6) Tổ chức gặp mặt các Ban liên lạc truyền thống cấp tỉnh quản lý năm 2016. Tổng kết công tác Hội năm 2016 và tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng.

2.7) Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tri ân người có công; Thực hiện các Quyết định của cấp trên có liên quan đến thực hiện chính sách đối với CCB. Ký phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016-2021.

2.8) Tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em; tham gia thực hiện tốt công tác Xuất khẩu lao động.

 

          Quí IV triển khai nhiều nhiệm vụ các cấp Hội cần động viên cán bộ, hội viên tích cực, chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của Hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

 

 

Nơi nhận:

- TƯ Hội CCBVN;

- TU, HĐND, UBND;

- UBMTTQ, BDV;

- BCH Tỉnh Hội k5

- Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI

 CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Quyết

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành