Ban tuyên giáo Tỉnh ủy- Hội Cựu chiến binh Tỉnh phối hợp hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư tưởng cho cán bộ, hội viên

Ngày đăng: 12/10/2017  - Lượt xem: 531

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tăng cường phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên

Hội cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững, ổn định chính trị - xã hội ở địa phương.

Trên cơ sở những văn bản, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú: các lớp học tập nghị quyết, tập huấn, hội thảo, nói chuyện truyền thống… nhất là qua hơn 2.700 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được quán triệt, học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kịp thời cung cấp thông tin thời sự trong và ngoài nước, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề nhạy cảm về chính trị - xã hội cho cán bộ, hội viên. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của tỉnh, của Trung ương có nhiều đổi mới, sáng tạo, được duy trì đều đặn, thường xuyên giúp cán bộ, hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới. Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đấu tranh với quan điểm sai trái, phản động của các phần tử cơ hội chính trị tác động vào cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

Hiệu quả phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa hai đơn vị thể hiện rõ trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp Hội Cựu chiến binh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên như: tổ chức gặp mặt, tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, tiêu biểu là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước... Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên, hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào của Hội và các phong trào do các cấp, các ngành phát động như: Cựu chiến binh gương mẫu, phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày vì người nghèo, bảo vệ môi trường…Tiêu biểu, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp trong toàn tỉnh đã hiến 185.299 m2 đất các loại, hiến tài sản trị giá trên 9 tỷ đồng, đóng góp trên 40 ngàn ngày công và ủng hộ trên 11 tỷ đồng. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội, bình quân 5 năm qua có 98,1% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu, 97,52% gia đình cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Cựu chiến binh tỉnh trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh còn thể hiện ở chỗ, nhiều mô hình tốt, gương điển hình tiên tiến qua các phong trào, hoạt động của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh được tuyên truyền sâu rộng qua các kênh tuyên truyền của ngành Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông tin về đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, đăng tải các bài viết tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên Bản tin Sinh hoạt chi bộ; phối hợp với Đài PT - TH tỉnh xây dựng phóng sự phản ánh Hội Cựu chiến binh các cấp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; qua kênh thông tin tại các hội nghị báo cáo viên hàng tháng; các ấn phẩm do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo cấp huyện biên tập, xuất bản, phát hành.

Có thể thấy, thông qua công tác phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và hoạt động của Hội cựu chiến binh các cấp trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong thời gian tới, trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của đất nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ chủ động phối hợp hơn nữa với Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc thực hiện tốt những nội dung trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Từng bước đưa công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo - cựu chiến binh đi vào chiều sâu, hoạt động thiết thực và hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp./.

Tác giả: Ngô Khánh Lâm - Nguồn: TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy - Số lần được xem: 531


Liên kết website