Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 15/10/2020  - Lượt xem: 235

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân; là kết quả thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 348 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trước những yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới đó đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phải thực sự đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

Đồng chí yêu cầu: Sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và chuyển tải đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm, khát vọng xây dựng Vĩnh Phúc phát triển trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII vừa được tín nhiệm bầu đại hội phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động xứng đáng với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Vĩnh Phúc ở các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng, tự lực, tự cường; khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới

Đại hội tổ chức chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI không tham gia tá của Ban Chấp hành khóa mới

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Tiếp đó, Đoàn Thư ký đã thông qua Nghị quyết đại hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập thực tế bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, trong đó, kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã.

Đến năm 2030: Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ bản đủ các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; Thu nhập thực tế bình quân đầu người của tỉnh đạt 130 - 135 triệu đồng.

Tầm nhìn đến năm 2045: Vĩnh Phúc là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường. Nền kinh tế Vĩnh Phúc phát triển theo hướng kinh tế số, kinh tế tri thức; người dân có thu nhập, chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống.

9 giờ 10 phút: Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc gồm 19 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Lê Duy Thành

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội khóa XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đại biểu Lưu Đức Long tham luận

8 giờ 22 phút: Đại hội tiếp tục thảo luận. Đại biểu Lưu Đức Long tham luận chủ đề: Một số giải pháp để phát triển du lịch theo hướng bền vững, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Tiếp đó, đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc gồm 20 đại biểu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn đại hội đã tín nhiệm bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hứa sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi

mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phát triển, giàu mạnh, hiện đại, văn minh.

7 giờ 30 phút sáng nay (15/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, phiên họp đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; bầu 2 Phó Bí thư là các đồng chí Lê Duy Thành và Phạm Hoàng Anh. Phiên họp cũng bầu Ủy viên UBKT Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Kết quả bầu Chủ nhiệm UBKT.:Đồng chí Nguyễn Trung Hải được bầu tái cử giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã ra mắt đại hội.

Tác giả: Quang Nam - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 235


Liên kết website