Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 12/01/2021  - Lượt xem: 85

Ngày 11/01/2021, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh họp lần thứ 11 (khóa VI) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ban Thường vụ nhấn mạnh năm 2020: các cấp Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI (2017-2022); thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”;... tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19; kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Minh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

          Năm 2021, tập trung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: 100% cán bộ Hội, trên 98% hội viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của Hội; kết nạp được 98% trở lên; Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh từ 98% trở lên, trong đó có 36% trở lên đạt xuất sắc; 98% trở lên Chi hội đạt trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém; 98% trở lên Hội viên gương mẫu; 98,5% gia đình hội viên văn hoá; giảm được ít nhất dưới 0,5% hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu nâng lên 68%; phát triển quỹ Hội bình quân 900.000đồng/hội viên.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; tổng kết 5 năm (2016-2021) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; tham gia bầu cử và bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai, thực hiện quy hoạch công tác cán bộ Hội CCB khóa VII nhiệm kỳ 2022- 2027; tham mưu cấp ủy ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tiếp tục vận động mỗi hội viên ủng hộ từ 12.000 đồng trở lên để hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động của Đảng, chính quyền và địa phương phát động; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tri ân người có công, các đối tượng chính sách và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 85


Liên kết website