Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 198

Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền

Những năm qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh thường xuyên chăm lo giáo dục tư tưởng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động CCB tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình hoạt động công tác Hội, thời gian qua, các cấp Hội CCB thường xuyên chăm lo, giáo dục, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Minh, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban chấp hành.

Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Từ đó, cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định, một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn gương mẫu chấp hành cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng công thần, bè phái cục bộ, quan liêu, tham nhũng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, các cấp Hội CCB tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đặc biệt trong kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cán bộ, hội viên Hội CCB đã có gần 7.000 ý kiến tham gia vào các văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp; có 17.087 đảng viên, có 4979 đồng chí tham gia cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn; 44 đồng chí là BCH cấp huyện, trong đó 11 đồng chí là BTV, 03 đồng chí là phó bí thư cấp huyện. Có 7712 đồng chí tham dự Đại hội đảng các cấp, trong đó có 6917 Đại biểu dự Đại hội cấp cơ sở, đại biểu dự Đại hội cấp huyện 733 đồng chí; 62 đồng chí là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, đây là lực lượng nòng cốt của CCB trực tiếp góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các cán bộ, hội viên trong Hội CCB tích cực tham gia nghiên cứu Luật Bầu cử, tham gia hiệp thương nhân sự, BCĐ bầu cử, tổ bầu cử; gương mẫu vận động người thân và nhân dân nơi mình cư trú thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đã có hàng nghìn CCB được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND các cấp.  

Các cấp Hội thường xuyên vận động hội viên CCB tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố, tăng cường sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, có hàng trăm hội viên CCB tham gia vào các tổ hòa giải cơ sở, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Cùng với đó, hội viên CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, huấn luyện dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị động viên; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng thế trận lòng dân gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chủ động phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham gia tố giác tội phạm; thường xuyên gần gũi cảm hóa, giáo dục giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, từ đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Hiện nay, các cấp Hội CCB đã thành lập, duy trì hoạt động gần 4.100 mô hình "1+2", "1+3" một hội viên chủ trì tuyên truyền, vận động 2 đến 3 hộ gia đình liền kề; 218 mô hình "Đoạn đường an toàn giao thông"do hội viên CCB tự quản với chiều dài 300km.

Các cấp Hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nói chuyện, giáo dục cho hàng nghìn đoàn viên, thanh thiếu niên với nhiều nội dung phong phú về truyền thống yêu nước, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, lý tưởng, lẽ sống, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", các cấp Hội và hội viên CCB cùng gia đình đã tự nguyện hiến đất và đóng góp ngày công lao động và xây dựng cải tạo hệ thống thu gom nước thải và vệ sinh môi trường ở khu dân cư, toàn Hội đã hiến 167.120 m2 đất các loại, góp 26.708 triệu đồng, 126.434 ngày công lao động, vật chất giá trị bằng tiền 5,8 tỷ đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.    

Phát huy vai trò và tiềm năng của hội viên, thời gian tới Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quê hương Vĩnh Phúc giàu mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế./.

Tác giả: Hoàng Văn Minh - Nguồn: Chủ tịch Hội CCB Tỉnh - Số lần được xem: 198


Liên kết website