Kỷ niệm 90 năm ngành tuyên giáo 1/8/1930 – 1/8/2020: Đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 61

Kỷ niệm 90 năm ngành tuyên giáo 1/8/1930 – 1/8/2020: Đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Cách đây 90 năm, ngày 1/8/1930 Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, với vai trò nhiệm vụ được phân công đã tiến hành xuất bản cuốn tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8/1930” kêu gọi nhân dân đoàn kết chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý chí to lớn đó, Bộ chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống của ngành công tác tuyên giáo của Đảng.

90 năm qua công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc. Thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên giáo đã làm tốt việc xây dựng, củng cố luận cứ khoa học, góp phần hình thành và phát triển đường lối, quan điểm của Đảng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Chính sách pháp luật của nhà nước, cổ vũ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, xây dựng và phát triển văn hóa. Tất cả những điều này đều vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa, trọng tâm chăm lo xây dựng con người có nhân cách, có lối sống tốt đẹp và khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển. Phát triển nền báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục ngày càng vững mạnh.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng ta là khơi dậy long yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tích cực chủ động của toàn dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.

Thành tựu vĩ đại của công cuộc đổi mới tạo cho nhân dân ta tiến lên thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kì hội nhập, hợp tác quốc tế, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Nước ta đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.Các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị tìm mọi cách làm suy yếu hệ thống chính trị, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta. Bên cạnh đó, những vấn đề nóng bỏng, bức xúc xã hội như: tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, Đảng viên tha hóa giàu, nghèo đang đặt ra cho công tác tuyên giáo nhiều vấn đề mới cấp bách phải giải quyết.

Kiên định chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh chủ động sáng tạo với bản lĩnh chính trị vững vàng, ngành tuyên giáo quyết tâm dương cao ngọn cờ tư tưởng của Đảng, kiên quyết giữ vững trận địa tư tưởng, tạo ra sự đồng thuận cao trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nâng cao tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục, tính nhân văn, tính hiệu quả của công tác tuyên giáo, góp phần đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời nhận thức sâu sắc lý tưởng cách mạng, giữ vững niềm tin, tạo sự đồng thuận thống nhất, chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Người làm công tác tuyên giáo phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, sâu sắc về chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, biết cách chuyển tài đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ, Đảng viên, nhân dân bằng phương thức phù hợp, sáng tạo, có sức truyền cảm lan tỏa, thuyết phục.

Hiện nay: Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XII, tiếp tục làm tốt tuyên truyền vận động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, thường xuyên bám sát thực tiễn, tang cường sâu sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo, giải quyết kịp thời, thoả đáng những băn khoăn, lo lắng của nhân dân, tiếp tục xử lý đúng các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí, quan lieu, lợi ích nhóm, mất dân chủ, thiếu kỉ luật, thoái hóa đạo đức, lối sống. Đấu tranh phản bác có hiệu quả thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, coi trọng việc phát hiện, cổ vũ nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                          

Tác giả: Đinh Xuân Hán - Nguồn: Hội CCB Thành phố Phúc Yên - Số lần được xem: 61


Liên kết website