Cựu chiến binh Vĩnh Phúc tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 73

Cựu chiến binh Vĩnh Phúc tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, những người lính cụ Hồ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, đánh thắng kẻ thù giành độc lập, tự do cho đất nước. Trở về với cuộc sống đời thường, các thế hệ CCB tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đặc biệt là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động các thế hệ CCB tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Ban chấp hành Hội CCB các cấp đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở cho cán bộ, hội viên CCB nên tuyệt đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiện định và trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, có thái độ đấu tranh kiên quyết, dứt khoát với những quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội CCB các cấp luôn nắm vững và thực hiện tốt nguyên tắc: Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự quản lý và điều hành của chính quyền các cấp. Tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên gương mẫu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân và CCB; các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị (khóa X), chương trình hành động số 39-CT/TU ngày 11/7/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giai đoạn 2009- 2019. Tổng kết 10 năm CCB tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 13/12/2009 của Bộ chính trị về “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị. Tổng kết 15 năm thực hiện Thông tri số 28-TTr/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tập hợp Cựu quân nhân”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên; đưa 19 điều Đảng viên không được làm vào nội dung kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TU, Chỉ thị 11-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Phối hợp triển khai thực hiện luật “Phòng chống tác hại của rượu, bia”, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện uống rượu bia khi tham gia giao thông; Chỉ thị số 07 của UBND Tỉnh về “Phòng chống đuối nước trẻ em” tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, hội viên CCB và nhân dân.

Đảng Đoàn Hội CCB đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án số 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với từng vị trí chức danh công tác, chủ động phối hợp tham gia có hiệu quả trong việc hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân về các vấn đề phức tạp, bức xúc trên địa bàn như đền bù giải phóng mặt bằng, khiếu kiện đông người, phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông….. Tích cực tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị động viên, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng thế trận lòng dân gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, trong đó có mô hình “1+ 2”. “1+ 3” thực sự có hiệu quả, tham gia tuyên truyền vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân hàng năm.

Trong dịp Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, đã có hơn 3000 ý kiến của CCB là đảng viên tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội và ý kiến đóng góp tại Đại hội Đảng các cấp. Có 7.712 đồng chí CCB tham gia Đại hội Đảng các cấp, trong đó có 6.917 đồng chí tham dự Đại hội Đảng cấp cơ sở, 733 đồng chí CCB tham dự Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành phố và tương đương, 62 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII. Có 4.979 CCB là đảng viên được bầu vào cấp ủy, cấp thôn, xã trong đó có 2.031 đồng chí được bầu vào cấp ủy Chi bộ, có 945 đồng chí là Bí thư Chi bộ, 723 đồng chí là Phó bí thư, có 464 đồng chí trúng cử đảng ủy xã, phường thị trấn, trong đó có 57 là Bí thư, 82 là Phó bí thư, 28 đồng chí Chủ tịch Hội CCB là đảng ủy viên. 44 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành cấp huyện, thành phố và tương đương, trong đó có 11 đồng chí trong Ban thường vụ, 03 đồng chí là Phó Bí thư cấp huyện.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Hội tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức mọi mặt, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 73


Liên kết website