Giới thiệu chung

12:00 20/12/2021

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của CCB. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm lòng cốt tập hợp, đoàn kết vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương và của Hội. Tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

a) Tập hợp, đoàn  kết, bồi dưỡng, động viên CCB tiếp tục rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật,… thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ, công nhân viên chức, kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần.

b) Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.

c) Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống.

Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của CCB, kiến nghị với Đảng và Nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với CCB, chính sách hậu phương quân đội.

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của đất nước, của địa phương.

d) Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước làm tròn nhiệm vụ và bỏa vệ Tổ quốc, vào việc tập hợp, bồi dưỡng, động viên phát huy vai trò tích cực của CQN ở cơ sở.

e) Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.