Hội cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 09/06/2016  - Lượt xem: 447

Những đồng chí hội CCB luôn tổ chức và học theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh

SỞ TT&TT TỈNH VĨNH PHÚC

TRUNG TÂM CNTT&TT

Số: 04/QĐ-TTCNTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng K2-2016

 

 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CNTT&TT

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-CT ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và Kế hoạch sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-SNV ngày 18/3/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ v/v mở lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-STTTT ngày 06/01/2014 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT);

Theo đề nghị của UBND các huyện: Sông Lô, Vĩnh Tường và xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức bồi dưỡng tin học ứng dụng cho lớp thứ hai (K2-2016) gồm 25 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị nêu trên (có danh sách kèm theo).

- Thời lượng: 05 ngày, học tất cả các ngày trong tuần.

- Khai giảng: 7h30’ thứ Ba ngày 19 tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm: Phòng học số 1, tầng 6, Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT), số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

- Kinh phí: từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng thuộc Trung tâm CNTT&TT, học viên có tên tại Điều 1 quyết định này và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Sở: TT&TT, Nội vụ (để b/c);

- Như Điều 2;

- Lưu: HCTH, ĐT.

 

 

PGĐ PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

Tô Trọng Hân

Tác giả: Hoang Sa - Nguồn: tin - Số lần được xem: 447


Liên kết website